Apre rekou nan lakou kasasyon, Tribinal kriminel nan Vil Gonayiv, kondane Clifford BRANDT pou pase 20 lane nan prizon, mekredi 11 desanm 2019. Me Pelex Flereme di nou pwose a poko fini. Sa vle di avoka Brandt ka fe rekou an kasasyon ankò.  

Tout moun te konnen ke lapolis te rive arete  Brandt  ak kèk lot moun paske yo ta enplike nan kidnaping fanmiy Moscosso. Dosye sa te al devan tribinal kote yo  te kondane Cliford Brandt pou pase 18 lane travo fòse nan prizon, avoka Brant yo pat satisfè de jijman an yo ye pote dosye a devan Kou kasasyon.

 Jij  Kou kasasyon yo te konstate ke tribinal kite jije Brandt  la pat respekte Atik 251 kòd denstriksyon kriminèl la. Atik 251 sa di moun ki ap temwaye kont Brandt yo te dwe temwaye separeman nan lòd établi pa komisè gouvènman an . Pou ke depozisyon sa yo pa anile fòk temwen yo prete sèman pou yo pale San rayisman ,san yo pa pè, e pou yo di la verite .

Jij Kou kasasyon yo fè konnen ke li pa sifi pou prezidan tribinal kriminèl la di Kel konstate ke fomalite légal yo ranpli, fok te gen Yon pwosè vèbal ki gen ladanl tout fomalite ki nan Atik 251 Kod enstriksyon kriminel la (CIC) a . Arè Kou kasasyon kontinye pou di  paske tribinal kriminèl la pat fè sa se yon vyolasyon dwa defans Brandt lan e pou sa yo te anile jijman an e voye Brandt ak akolit li yo al  rejije nan Yon lot tribinal ki se Gonayiv.

Jounen jodia lajistis nan Gonayiv rive Kondane Brandt ankò e fwa sa se pou li pase 20 lane nan prizon.

Pou nou ka konprann monte desann afè lajistis yo mwen vle di nou  ke legislatè ayisyen yo konsidere nou gen 2 degre jiridiksyon menm Jan ak peyi Lafrans .

Prensip doub degre jiridiksyon an se yon garanti kont erè jij yo ka  fè nan premye jijman an, Li pèmet tout jistisyab ki pa satisfè de premye desizyon an pou mande rejije dosye yo a nan yon jiridiksyon ki pi wo.

Jiridiksyon premye degre  yo egzamine  pou premye fwa litij yo e yo rann yon desizyon. Yo divize an jiridiksyon sivil ak jiridiksyon penal. Lè yo di jiridiksyon sivil se tribinal ki gen konpetans pou tranche pwoblèm sivil yo san pa gen afè pèn ladanl , ( kesyon tè, divòs, travay,  vant, lwe Kay ,eritaj, elatriye). Jiridiksyon penal yo sanksyone Zak sou moun ,sou byen , sou sosyete a. Nan jiridiksyon penal yo ou jwenn tribinal senp polis, tribinal koreksyonel , tribinal kriminèl elatriye.

Si gen dezakò ak desizyon jiridiksyon premye degre a ou ka pote dosye a devan jiridiksyon dezyem degre tankou lakou dapèl pa egzanp pou  reegzamine litij la .

Jiridiksyon dezyèm degre yo nan desizyon pa yo kapab konfime desizyon jiridiksyon premye degre te pran an , yo kapab anile li totalman , yo kapab anile li pasyelman .

Gen Yon ti bagay nou dwe konnen se pa Selman Kou dapèl ki jiridiksyon dezyem degre, gen litij ki konn pote devan tribinal de pè  ou tribinal senp polis  , si jistisyab la pa satisfè se tribinal premye enstans ki konn rejije li. Le sa tribinal premye enstans lan ki se jiridiksyon premye degre vin jwe wòl jiridiksyon  dapèl ou dezyèm degre.

Si jistisyab la pa satisfè ak  desizyon ki rann nan jiridiksyon dezyem degre a li ka pote afè a devan Kou kasasyon ki se pi gwo enstans jidisyè an Ayiti.

Lide Kou kasasyon an remonte a lane 1816 avèk piblikasyon konstitisyon repiblikèn revize e lwa yo 1817 ak 1819 sou oganizasyon ak atribisyon Li. Kou kasasyon te vin  rele Kou siprèm nan konstitisyon ki te pibliye nan lane 1950. Konnya la se konstitisyon 1987 la, kòd  pwosedi sivil ak dekrè 22 Dawou 1995 ki pale de Kou kasasyon.

Kou kasasyon se yon jiridiksyon inik Li  pa yon twazyèm degre jiridiksyon paske Li pa egzamine fon kesyon yo, Li verifye si desizyon ki rann yo respekte reg dwa yo , lakou kasasyon se jij de dwa men pa jij de fè , se legalite  li kontwole.

Jij Kou kasasyon yo pat rantre nan kesyon si Brandt fè kidnapping ou non, men lalwa di kijan pou bagay yo fèt, e se wol kou  kasasyon pou veye respè lalwa.

Pou konnya  Brandt kondane pou pase 20 lane nan prizon, si Brant ak avoka li  yo pa satisfè yo ka toujou fè rekou anko devan kou kasasyon, si  kou kasasyon admèt rekou sa  konnya plizyè jij lakou a an seksyon reyini pwal egzamine fon kesyon  an e tranche definitivman. Se lè sa nou ka di pwosè sa fini definitivman. Pou konnya Brandt gen rekou toujou.

Me Pelex Flereme